Đại lý biến tần Fuji FRN

Công suất kW
G11S
P11S
0.4
FRN0.4G11S-4
 
0.75
FRN0.75G11S-4
 
1.5
FRN1.5G11S-4
 
2.2
FRN2.2G11S-4
 
3.7
FRN3.7G11S-4
 
5.5
FRN5.5G11S-4
FRN5.5P11S-4
7.5
FRN7.5G11S-4
FRN/7.5P11S-4
11
FRN11G11S-4
FRN11P11S-4
15
FRN15G11S-4
FRN15P11S-4
18.5
FRN18.5G11S-4
FRN18.5P11S-4
22
FRN22P11S-4
30
FRN30G11S-4
FRN30P11S-4
37
FRN37G11S-4
FRN37P11S-4
45
FRN45G11S-4
FRN45P11S-4
55
FRN55G11S-4
FRN55P11S-4
75
FRN75G11S-4
FRN75P11S-4
90
FRN90G11S-4
FRN90P11S-4
110
FRN110G11S-4
FRN110P11S-4
132
FRN132G11S-4
FRN132P11S-4
160
FRN160G11S-4
FRN160P11S-4
200
FRN200G11S-4
FRN200P11S-4
220
FRN220G11S-4
FRN220P11S-4
280
FRN280G11S-4
FRN280P11S-4
315
FRN315G11S-4
FRN315P11S-4
355
FRN355G11S-4
FRN355P11S-4
400
FRN400G11S-4
FRN400P11S-4
450
FRN450G11S-4
FRN450P11S-4
500
FRN500G11S-4
FRN500P11S-4
         560
FRN560G11S-4CX
FRN560P11S-4CX
         630
FRN630G11S-4
FRN630P11S-4
         710
 
FRN710P11S-4CX