Biến tần FRN5.5G11S-4

Công suất (KW)
CT
VT
HT
0.75
FRN0.75VG7S-2
MVK6096A-C
1.5
FRN1.5VG7S-2
FRN0.75VG7S-2
MVK6097A-C
2.2
FRN2.2VG7S-2
FRN1.5VG7S-2
MVK6107A-C
3.7
FRN3.7VG7S-2
FRN2.2VG7S-2
FRN3.7VG7S-2
MVK6115A-C
5.5
FRN5.5VG7S-2
FRN3.7VG7S-2
FRN5.5VG7S-2
MVK6133A-C
7.5
FRN7.5VG7S-2
FRN5.5VG7S-2
FRN7.5VG7S-2
MVK6135A-C
11
FRN11VG7S-2
FRN7.5VG7S-2
FRN11VG7S-2
MVK6165A-C
15
FRN15VG7S-2
FRN11VG7S-2
FRN15VG7S-2
MVK3167A-C
18.5
FRN18.5VG7S-2
FRN15VG7S-2
FRN18.5VG7S-2
MVK6184A-C
22
FRN22VG7S-2
FRN18.5VG7S-2
FRN22VG7S-2
MVK6185A-C
30
FRN30VG7S-2
FRN22VG7S-2
FRN30VG7S-2
MVK6206A-C
37
FRN37VG7S-2
FRN30VG7S-2
FRN37VG7S-2
MVK6207A-C
45
FRN45VG7S-2
FRN37VG7S-2
FRN45VG7S-2
MVK9221A-C
55
FRN55VG7S-2
FRN45VG7S-2
FRN55VG7S-2
MVK9250A-C
75
FRN75VG7S-2
FRN55VG7S-2
MVK9252A-C
90
FRN90VG7S-2
FRN75VG7S-2
MVK9280A-C
110
FRN90VG7S-2