Biến tần 20F11NC022JA0NNNNN

Biến tần (Powerflex 753) 11Kw

Công suất Điện áp vào Tín hiệu ra
[A]
Frame Size Kích thước Mã hiệu
[kW] [A] Cont. 60 s 3 s H x W x D
0.75 1.88 IP20/IP00,
400…480V 50/60Hz,
3-Phase,
EMC Filter,
Brake Chopper
2.1 3.1 3.7 1 401x110x211 20F11RC2P1JA0NNNNN
1.5 3.5 3.5 5.2 6.3 1 401x110x211 20F11RC3P5JA0NNNNN
2.2 5.0 5.0 7.5 9.0 1 401x110x211 20F11RC5P0JA0NNNNN
4.0 8.4 8.7 13 15.6 1 401x110x211 20F11RC8P7JA0NNNNN
5.5 11 11.5 17.2 20.7 1 401x110x211 20F11RC011JA0NNNNN
7.5 15 15.4 16.9 23.1 1 401x110x211 20F11RC015JA0NNNNN
0.75 1.88 IP20/IP00,
400…480V 50/60Hz,
3-phase,
EMC Filter,
Brake Chopper
2.1 3.1 3.7 2 424x135x212 20F11NC2P1JA0NNNNN
1.5 3.5 3.5 5.2 6.3 2 424x135x212 20F11NC3P5JA0NNNNN
2.2 5.0 5.0 7.5 9.0 2 424x135x212 20F11NC5P0JA0NNNNN
4.0 8.4 8.7 13 15.6 2 424x135x212 20F11NC8P7JA0NNNNN
5.5 11 11.5 17.2 20.7 2 424x135x212 20F11NC011JA0NNNNN
7.5 15 15.4 16.9 23.1 2 424x135x212 20F11NC015JA0NNNNN
11 21 22 24.2 33 2 424x135x212 20F11NC022JA0NNNNN
15 29 30 33 45 3 454x190x212 20F11NC030JA0NNNNN
18.5 34 37 40.7 55.5 3 454x190x212 20F11NC037JA0NNNNN
22 40 43 47.3 64.5 3 454x190x212 20F11NC043JA0NNNNN
30 53 60 66 90 4 474x222x212 20F11NC060JA0NNNNN
37 65 72 79.2 108 4 474x222x212 20F11NC072JA0NNNNN
45 78 85 93.5 127 5 550x270x212 20F11NC085JA0NNNNN
55 98 104 114 156 5 550x270x212 20F11NC104JA0NNNNN
75 132 140 154 210 6 666x308x346 20F1ANC140JA0NNNNN
90 158 170 187 255 6 666x308x346 20F1ANC170JA0NNNNN
110 194 205 225 307 6 666x308x346 20F1ANC205JA0NNNNN
132 235 260 286 390 6 666x308x346 20F1ANC260JA0NNNNN
160 276 302 332 453 7 882x430x350 20F1ANC302JA0NNNNN
200 345 367 404 550 7 882x430x350 20F1ANC367JA0NNNNN
250 400 456 501 684 7 882x430x350 20F1ANC456JA0NNNNN