Module đầu ra số IC693MDL753

IC693ALG220, IC693ALG221, IC693ALG222, IC693ALG223, IC693ALG390, IC693ALG391, IC693ALG392, IC693ALG442, HE693ADC405, HE693ADC406, HE693ADC409, HE693ADC410, HE693ADC415, HE693ADC420, HE693ASC920, HE693DAC410, HE693DAC420, HE693RTD600,

HE693RTD601, HE693RTD660, HE693RTD665, HE693RTD666, HE693STG884, HE693THM166, HE693THM409, HE693THM449, HE693THM809, HE693THM884, HE693THM889, HE693RTU900, HE693RTM705, HE693RTU940
IC693APU300, IC693APU301, IC693APU302, IC693APU305, IC693BEM320, IC693BEM321, IC693BEM331, IC693CMM301, IC693CMM302, IC693CMM311, IC693CMM321, IC693PCM300, IC693PCM301, IC693PCM311, IC693PIF301HE693ASC900HE693BEM310, IC649AEA101
IC640HWC306, IC641SWC313, IC641SWM301, IC641SWM306, IC641SWM313, IC641SWP311,

IC693ACC301, IC693ACC303, IC693ACC305, IC693ACC306, IC693ACC307, IC693ACC308, IC693ACC309, IC693ACC310, IC693ACC311, IC693ACC315, IC693ACC316, IC693ACC316, IC693ACC317, IC693ACC318, IC693CBL300, IC693CBL301, IC693CBL302, IC693CBL311, IC693CBL313, IC693CBL315, IC693CBL316, IC693LBR301, IC693PRG300, HE693CBLSNP, HE693SNPCBL