Biến dòng FPWT201

Thông số kỹ thuật biến dòng JINHAN FPWT201

Vn:
Input voltage
Vn V1
120V
0-150V
V2
240V
0-300V
V3
400V
0-450V
On:
Output
An: An A1
1A
0-1.2A
A2
5A
0-6A
A3
10A
0-12A
01
0-1mA
02
0-20mA
03
4-20mA
04
0-5mA
05
0-10mA
Fn:
Input Frequency
Fn F1
50Hz
45-55Hz
F2
60Hz
55-65Hz
F3
400Hz
07
0-1V
08
0-5V
09
0-10V
Pn:

Auxiliary
Power

Pn P1
AC 100V
PD1*
DC 110V
P2
AC 220V
PD1*
DC 220V
3.5 VA
AX/VX 7VA
010
2-10V
011
1-5V

 

FPA FPAR FPAT FPAX
FPV FPVR FPVT FPVX
FPW FPW201 FPW301 FPWT FPWT201
FPK FPK201 FPK301 FPKT FPKT201
FPWK FPWK201 FPWK301 FPWKA FPWKA201 FPWKA301
FPWH FPWH201 FPWH301 FPKH FPKH201 FPKH301
FPWWH FPWWH201 FPWWH301 FPKKH FPKKH201 FPKKH301
FPF FPFT FPPF FPPFT FPH FPS
FPD-1 FPD-2 FPDH-1 FPDH-2 FPT-1 FPT-2