công tắc hành trình Honeywell

Công tắc hành trình SZL-WL-A

Thông số kỹ thuật công tắc hành trình Honeywell

Công tắc hành trình SZL-WL-A Side Rotary – Roller Lever Standard IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-A
Công tắc hành trình SZL-WL-B Side Rotary – Roller Lever Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-B
Công tắc hành trình SZL-WL-C Side Rotary – Rod Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-C
Công tắc hành trình SZL-WL-D Fork Lock Lever – Opposite Direction Rollers IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-D
Công tắc hành trình SZL-WL-E Top Roller Plunger IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-E
Công tắc hành trình SZL-WL-F Top Plunger IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-F
Công tắc hành trình SZL-WL-G Top Roller Plunger Sealed IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-G
Công tắc hành trình SZL-WL-H Side Roller Plunger IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-H
Công tắc hành trình SZL-WL-I Ball Bearing Plunger IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-I
Công tắc hành trình SZL-WL-J Side Plunger IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-J
Công tắc hành trình SZL-WL-K Wobble – Coil Spring IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-K
Công tắc hành trình SZL-WL-L Wobble – Coil Spring IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-L
Công tắc hành trình SZL-WL-M Wobble – Plastic Rod IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-M
Công tắc hành trình SZL-WL-N Wobble – Steel Wire IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-N
Công tắc hành trình SZL-WL-P Fork Lock Lever – Same Direction Rollers IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WL-P
Công tắc hành trình SZL-WLA-A Side Rotary – Roller Lever Standard IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLA-A
Công tắc hành trình SZL-WLA-B Side Rotary – Roller Lever Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLA-B
Công tắc hành trình SZL-WLA-C Side Rotary – Rod Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLA-C
Công tắc hành trình SZL-WLB-A Side Rotary – Roller Lever Standard IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLB-A
Công tắc hành trình SZL-WLB-B Side Rotary – Roller Lever Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLB-B
Công tắc hành trình SZL-WLB-C Side Rotary – Rod Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLB-C
Công tắc hành trình SZL-WLC-A Side Rotary – Roller Lever Standard IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLC-A
Công tắc hành trình SZL-WLC-B Side Rotary – Roller Lever Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLC-B
Công tắc hành trình SZL-WLC-C Side Rotary – Rod Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLC-C
Công tắc hành trình SZL-WLD-A Side Rotary – Roller Lever Standard IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLD-A
Công tắc hành trình SZL-WLD-B Side Rotary – Roller Lever Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLD-B
Công tắc hành trình SZL-WLD-C Side Rotary – Rod Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLD-C
Công tắc hành trình SZL-WLE-A Side Rotary – Roller Lever Standard IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLE-A
Công tắc hành trình SZL-WLE-B Side Rotary – Roller Lever Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLE-B
Công tắc hành trình SZL-WLE-C Side Rotary – Rod Adjustable IP67 PF1/2 Aluminum Die-Cast đại lý SZL-WLE-C