dai ly phan phoi sical

Đại lý tụ điện SICAL

Tụ điện SICAL-C042-2200MF
Tụ điện SICALCO42-22MF-450V
Tụ điện SICAL-C042-2200MF
Tụ điện SICAL CO42 100UF 40V
Tụ điện SICAL C042 150UF 16V
Tụ điện SICAL CO42 150UF 63V
Tụ điện SICAL C042 220uf 25v
Tụ điện SICAL CO42 220UF 25V
Tụ điện SICAL CO42 22UF 350V
Tụ điện SICAL CO42 22UF 63V
Tụ điện SICAL CO42 33UF 40V
Tụ điện SICAL CO42 470UF 40V
Tụ điện SICAL CO42 47UF 40V
Tụ điện SICAL CO42 4.7UF 63V
Tụ điện SICAL CO42 68UF 16V
Tụ điện SICALCO42-22MF
Tụ điện SICALCO42-330MF
Tụ điện SICALCO42-33MF
Tụ điện SICALCO42-47MF
Tụ điện SICALCO42-47MF
Tụ điện SICALCO42A748219
Tụ điện SICALCO42A748239
Tụ điện SICALCO42A748266
Tụ điện SICALCO42A749022
Tụ điện SICALCO42A749023
Tụ điện SICALCO42A749148
Tụ điện SICAL-CO42-1000UF-100V
Tụ điện SICAL-CO42-100UF-10V
Tụ điện SICAL-CO42-100UF-25V
Tụ điện SICAL-CO42-100UF-25V
Tụ điện SICAL-CO42-10UF-100V
Tụ điện SICAL-CO42-10UF-160V
Tụ điện SICAL-CO42-10UF-250V
Tụ điện SICAL-CO42-10UF-250V
Tụ điện SICAL CO42 47μF-100VDC Code: A748306
Tụ điện SICAL CO42 470μF-100VDC
Tụ điện SICAL CO42 4,7μF-100VDC
Tụ điện SICAL CO42 47μF-350VDC Code: A749163
Tụ điện SICAL CO42 100μF-50VDC
Tụ điện SICAL CO42 100μF-35VDC
Tụ điện SICAL CO42 10μF-63VDC Code: A748279
Tụ điện SICAL CO42 10μF-100VDC
Tụ điện SICAL CO42 10μF-35VDC
Tụ điện SICAL CO42 33μF-35VDC