Cầu jump hàng kẹp mạch dòng USB 2-RTK/S 0311278

1641756 SACC-M12FS-4QO-0,75
1641769 SACC-M12MS-4QO-0,75
1641772 SACC-M12FS-4QO-0,75-M
1641785 SACC-M12MS-4QO-0,75-M
1641879 Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK
1641963 Q 4,0/5IDC/KU-T
1641989 Q 0,75/4FL/11-M20KU-ESA BK
1641992 QSS 15
1642140 Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK
1642153 Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK
1642182 Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE
1642289 HC-B  6-TFL-70/O1STM25G-EMV
1642292 HC-B  6-TFL-70/O1STM25S-EMV
1642315 HC-B  6-TFL-70/O1STM32S-EMV
1642344 HC-B  6-AML-EMV
1642360 HC-B 10-TFQ-70/O1STM25G-EMV
1642373 HC-B 10-TFQ-70/O1STM25S-EMV
1642386 HC-B 10-TFQ-70/O1STM32G-EMV
1642399 HC-B 10-TFQ-70/O1STM32S-EMV
1642522 HC-B 10-AMQ-EMV
1642564 HC-B 16-TFQ-76/O1STM25G-EMV
1642577 HC-B 16-TFQ-76/O1STM25S-EMV
1642580 HC-B 16-TFQ-76/O1STM32G-EMV
1642593 HC-B 16-TFQ-76/O1STM32S-EMV
1642603 HC-B 16-TFQ-76/O1STM40G-EMV
1642742 HC-B 16-AMQ-EMV
1642784 HC-B 24-TFQ-76/O1STM25G-EMV
1642797 HC-B 24-TFQ-76/O1STM25S-EMV
1642807 HC-B 24-TFQ-76/O1STM32G-EMV
1642810 HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S-EMV
1642823 HC-B 24-TFQ-76/O1STM40G-EMV
1642836 HC-B 24-TFQ-76/O1STM40S-EMV
1642962 HC-B 24-AMQ-EMV
1643000 Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK