Van điều khiển PML3752- FDV 30

Van điều khiển PML3752- FDV 30
Pressure Controller Valve type PML3752- FDV 30, 0,2-2,5 bar
KNF NF 5
KNF NFB 5
KNF NF 1.5
KNF NF 10 / 11
KNF NF 1.11
KNF NF 25 / NFB 25
KNF NF 1.25
KNF NF 30 / NFB 30
KNF NF 1.30
KNF NF 2.35
KNF NF 60 / NFB 60
KNF NF 1.60
KNF NF 100 / NF 1.100
KNF NF 300 / NF 1.300
KNF NF 600 / NF 1.600
KNF FMM 20
KNF FMM 80
KNF FEM 1.02
KNF FEM 1.09
KNF FDV 30
KNF FDV 300
KNF FS 25
KNF FS 60