Cầu đấu JCZ4-250A/660V

Cầu đấu khay tủ JCZ4-400A/660
JCZ4-125A

JCZ4-250A

JCZ4-400A

JCZ4-630A

JCZ40-125A

JCZ40-250A

JCZ40-400A

JCZ40-630A

JCZ5-125A

JCZ5-250A

JCZ5-400A

JCZ5-630A

JCZ6-125A

JCZ6-250A

JCZ6-400A

JCZ6-630A
ZC1, CZC2, CZC3, CZT1, CZT2, CZT5, CZT4, CZT8, CZT3, CJZ1, JCZ4
JCT5-630A, JCT5-125A, JCT5-400A, JCT5-630A, JCT5-125-(kV)
JCT5-630A, JCZ6-125A, JCZ6-400A, JCT6-125A, JCT6-400A(Hz),, CZC3-B-160A, CZT2-B-160A, CZC3-B-630A, CZT2-B-400/6(A)
CZC3, HCZ4-63A, CXT2-125A, CXT3-160A/63, CXT4
CZC1, CZC2, CZ, MCZT1-B-3-400A, JCF10, JCF7, JCF8, JCF9, JCF10