Nhà phân phối Pro-face
đại lý phân phối màn hình Pro-face, Pro-face việt nam
PFXZPP0IUFAN1, PFXZPP0IUFAN1
PFXZPP2FTFAN1, PFXZPP2FTFAN1
PFXZPP2IUFAN1, PFXZPP2IUFAN1
PFXZPPAF18P1, PFXZPPAF18P1
PFXZPPCVUS1, PFXZPPCVUS1
PFXZPPCVUS2, PFXZPPCVUS2
PFXZPSBTLT1, PFXZPSBTLT1
PFXZPSCBUP3, PFXZPSCBUP3
PFXZPSCNAC1, PFXZPSCNAC1
PFXZPSCNDC1, PFXZPSCNDC1
PFXZPSEUUPB1, PFXZPSEUUPB1
PFXZPSSCHDD251, PFXZPSSCHDD251
PFXZPSSCSSD321, PFXZPSSCSSD321
PFXZPSSSAD1, PFXZPSSSAD1
PFXZPSSSMD1, PFXZPSSSMD1
PL6900-WP00, PFXZPLWG69X0
PL6920-BL00, PFXZPLBL6920
PL7900-WP00, PFXZPLWG79X0
PL-CS001, PFXZPLDS59X0
PL-CS100, PFXZPLDS69X0
PL-RC500, PFXZPLADR81
PL-WS500, PFXZPLWG59X0
PS3000-ATFB-01, PFXZPSATB2
PS300-BU00, PFXZC0BL61
PS300-DF00, PFXZGPDS61
PS300-WP00, PFXZC0WG61
PS3450A-T41-H4M5XPM, PFXPS3410AZB2A
PS3450A-T41-24V-H4M5XPM, PFXPS3410DZB2A
PS3451A-T41-24V-H4M2XPM, PFXPS34N1DYB2A
PS3451A-T41-24V-C2M5XEM, PFXPS34N1DZB72
PS3451A-T41-24V-C1M2XEM, PFXPS34N1DYB61
PS3650A-T42-1G-EM2G-B, PFXPS3612B1B72R
PS3650A-T42-1G-XM250, PFXPS3612A1B2ER
PS3650A-T42-1G-XM250-B, PFXPS3612B1B2ER
PS3650A-T42-24V-5M-XM250, PFXPS3612DZB2ER
PS3650A-T42-5M-EM2G-B, PFXPS3612BZB72R
PS3650A-T42-5M-XM250, PFXPS3612AZB2ER
PS3650A-T42-5M-XM250-B, PFXPS3612BZB2ER
PS3650A-T42S-24V-5M-XM250, PFXPS3612DZB2ES
PS3650A-T42S-5M-XM250, PFXPS3612AZB2ES