Cảm biến Honeywell C7035A1023

Bóng Honeywell C7035A1023

honeywell C7027A1023, honeywell C70271023

honeywell C7027A1049, honeywell C7027A1072

Mã hiệu Kích thước Nhiệt độ
(inch) (mm) Độ (F) Độ (C)
C7035A1023 72 in. 1829 mm 0 F 250 F -18 C +121 C
C7035A1031 72 in. 1829 mm -40 F +250 F -40 C +121 C
C7035A1049 72 in. 1829 mm 0 F 250 F -18 C +121 C
C7035A1056 144 in. 3658 mm -40 F +250 F -40 C +121 C
C7035A1064 72 in. 1829 mm -40 F +250 F -40 C +121 C
C7035A1080 72 in. 1829 mm 0 F F -18 C +121 C 600F