Bóng Honeywell C7035A1023

honeywell C7027A1023, honeywell C70271023

honeywell C7027A1049, honeywell C7027A1072

Mã hiệu Kích thước Nhiệt độ
(inch) (mm) Độ (F) Độ (C)
C7035A1023 72 in. 1829 mm 0 F 250 F -18 C +121 C
C7035A1031 72 in. 1829 mm -40 F +250 F -40 C +121 C
C7035A1049 72 in. 1829 mm 0 F 250 F -18 C +121 C
C7035A1056 144 in. 3658 mm -40 F +250 F -40 C +121 C
C7035A1064 72 in. 1829 mm -40 F +250 F -40 C +121 C
C7035A1080 72 in. 1829 mm 0 F F -18 C +121 C 600F