Đại lý bộ lập trình Mitsubishi

đại lý mitsubishi | nhà phân phối mitsubishi | plc mitsubishi

Bộ lập trình FX2N-128MR-ES/UL
Bộ lập trình FX2N-80MR-ES/UL
Bộ lập trình FX2N-64MR-ES/UL
Bộ lập trình FX2N-48MR-ES/UL
Bộ lập trình FX2N-32MR-ES/UL
Bộ lập trình FX3U-128MR/ES-A
Bộ lập trình FX3U-80MR/ES-A
Bộ lập trình FX3U-64MR/ES-A
Bộ lập trình FX3U-48MR/ES-A
Bộ lập trình FX3U-32MR/ES-A
Bộ lập trình FX3U-16MR/ES-A
Bộ lập trình FX3U-128MT/ES-A
Bộ lập trình FX3U-80MT/ES-A
Bộ lập trình FX3U-64MT/ES-A
Bộ lập trình FX3U-48MT/ES-A
Bộ lập trình FX3U-32MT/ES-A
Bộ lập trình FX3U-16MT/ES-A