Đại lý phân phối Rittal

đại lý rittal | nhà phân phối rittal | máy làm mát tủ điện rittal | rittal việt nam

Ontiad phân phối các sản phẩm của Rittal tại Việt Nam:

 • Rittal The System
 • Rittal Enclosures
 • Rittal Power distribution
 • Rittal Climate control
 • Rittal Automation Systems
 • Rittal IT infrastructure
 • Rittal Accessories
 • Rittal Configuration
 • Rittal Expert knowledge
 • Rittal Highlights
 • Rittal The platform for everything.
 • Rittal Infinite possibilities for industry and IT.
 • Rittal Find spare parts
 • Rittal Configure products
Mã hiệu Công suất Vật liệu máy lạnh Rital Điện áp máy lạnh Mã hiệu
Máy lạnh SK 3302100 0.32 kW Sheet steel 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3302100
Máy lạnh SK 3302110 Sheet steel 115 V, 1~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3302110
Máy lạnh SK 3302200 0.32 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3302200
Máy lạnh SK 3302210 Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 115 V, 1~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3302210
Máy lạnh SK 3302300 0.3 kW Sheet steel 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3302300
Máy lạnh SK 3302310 Sheet steel 115 V, 1~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3302310
Máy lạnh SK 3303500 0.55 kW Sheet steel 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3303500
Máy lạnh SK 3303510 Sheet steel 115 V, 1~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3303510
Máy lạnh SK 3303600 0.55 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3303600
Máy lạnh SK 3303610 Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 115 V, 1~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3303610
Máy lạnh SK 3304500 1.1 kW Sheet steel 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3304500
Máy lạnh SK 3304510 1.1 kW Sheet steel 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3304510
Máy lạnh SK 3304540 1.1 kW Sheet steel 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3304540
Máy lạnh SK 3304600 1.1 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3304600
Máy lạnh SK 3304610 1.1 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3304610
Máy lạnh SK 3304640 1.1 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3304640
Máy lạnh SK 3305500 1.6 kW Sheet steel 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3305500
Máy lạnh SK 3305510 1.6 kW Sheet steel 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3305510
Máy lạnh SK 3305540 1.6 kW Sheet steel 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3305540
Máy lạnh SK 3305600 1.6 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3305600
Máy lạnh SK 3305610 1.6 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3305610
Máy lạnh SK 3305640 1.6 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3305640
Máy lạnh SK 3328500 2.1 kW Sheet steel 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3328500
Máy lạnh SK 3328510 2.1 kW Sheet steel 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3328510
Máy lạnh SK 3328540 2.05 kW Sheet steel 400 V, 3~, 50 Hz ; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3328540
Máy lạnh SK 3328600 2.1 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3328600
Máy lạnh SK 3328610 2.1 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3328610
Máy lạnh SK 3328640 2.05 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3328640
Máy lạnh SK 3329500 2.55 kW Sheet steel 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3329500
Máy lạnh SK 3329510 2.55 kW Sheet steel 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3329510
Máy lạnh SK 3329540 2.55 kW Sheet steel 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3329540
Máy lạnh SK 3329600 2.55 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3329600
Máy lạnh SK 3329610 2.55 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3329610
Máy lạnh SK 3329640 2.55 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3329640
Máy lạnh SK 3332540 3.95 kW Sheet steel 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3332540
Máy lạnh SK 3332640 3.95 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3332640
Máy lạnh SK 3361500 0.85 kW Sheet steel 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3361500
Máy lạnh SK 3361510 Sheet steel 115 V, 1~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3361510
Máy lạnh SK 3361540 0.85 kW Sheet steel 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3361540
Máy lạnh SK 3361600 0.85 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3361600
Máy lạnh SK 3361610 Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 115 V, 1~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3361610
Máy lạnh SK 3361640 0.85 kW Stainless steel 1.4301 (AISI 304) 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3361640
Máy lạnh SK 3366500 1.6 kW Sheet steel 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3366500
Máy lạnh SK 3366505 1.25 kW Sheet steel 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3366505
Máy lạnh SK 3366545 1.25 kW Sheet steel 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz Máy làm mát tủ điện SK3366545