Đại lý loadcell hbm, nhà phân phối Loadcell HBM

K-T10F-001R-SU2-G-2-W2-N
K-T10F-001R-SU2-G-2-W2-N
K-T10F-050Q-SU2-G-2-W2-N
K-T10F-100Q-SU2-G-2-W2-N
K-T10F-200Q-SU2-G-2-W2-N
K-T10F-500Q-SU2-G-2-W2-N
K-T10F-002R-SU2-G-2-W2-N
K-T10F-003R-SU2-G-2-W2-N

WE2110

WE2110

WE2110

WE2110

WE2110/ZCC

WE2110/ZCC

WE2110/ZCC

WE2110/ZCC

WE2110/ZM

WE2110DC

WE2110