Đại lý phân phối Cảm biến SANIL

sc-8m  m8 2mm dc 10-30v
sd-8ms  m8 1.5mm dc 10-30v
sd-8m  m8 4mm dc 10-30v
sd-8ms-l45 m8 1.5mm dc 10-30v
sd-8m-l45 m8 2mm dc 10-30v
sc-12ms-ls m12 2mm dc 10-30v
sc-12m-ls m12 4mm dc 10-30v
sc-12ms  m12 2mm dc 10-30v
sc-12m  m12 4mm dc 10-30v
sd-12ms-ls m12 2mm dc 10-30v
sd-12m-ls m12 4mm dc 10-30v
sd-12ms  m12 2mm dc 10-30v
sd-12m  m12 4mm dc 10-30v
sc-18ms-ls m18 5mm dc 10-30v
sc-18m-ls m18 8mm dc 10-30v
sc-18ms  m18  5mm dc 10-30v
sc-18m  m18  8mm dc 10-30v
sd-18ms-ls m18 5mm dc 10-30v
sd-18m-ls m18 8mm dc 10-30v
sd-18ms  m18 5mm dc 10-30v
sd-18m  m18 8mm dc 10-30v
sc-30ms-ls m30  10mm dc 10-30v
sc-30m-ls m30 15mm dc 10-30v
sc-30ms  m30 10mm dc 10-30v
sc-30m  m30 15mm dc 10-30v
sd-30ms-ls m30 10mm dc 10-30v
sd-30m-ls m30 15mm dc 10-30v
sd-30ms  m30 10mm dc 10-30v
sd-30m  m30 15mm dc 10-30v
sc-8ms-02 m8 2mm dc 10-30v
sc-8m-04 m8 4mm dc 10-30v
sd-8ms-02l45 m8 2mm dc 10-30v
sd-8m-04l45 m8 4mm dc 10-30v
sc-12ms-04ls m12 4mm dc 10-30v
sc-12m-08ls m12 8mm dc 10-30v
sc-12ms-04 m12 4mm dc 10-30v
sc-12m-08 m12 8mm dc 10-30v
sd-12ms-04ls m12 4mm dc 10-30v
sd-12m-08ls m12 8mm dc 10-30v
sd-12ms-04 m12 4mm dc 10-30v
sd-12m-08 m12 8mm dc 10-30v
sc-18ms-08ls m30 8mm dc 10-30v
sc-18m-16ls m18 16mm dc 10-30v
sc-18ms-08 m18 8mm dc 10-30v
sc-18m-16 m18 16mm dc 10-30v
sd-18ms-08ls m18 8mm dc 10-30v
sd-18m-16ls m18 16mm dc 10-30v
sd-18ms-08 m18 8mm dc 10-30v
sd-18m-16 m18 16mm dc 10-30v
sc-30ms-16ls m30 16mm dc 10-30v
sc-30m-25ls m30 25mm dc 10-30v
sc-30ms-16 m30 16mm dc 10-30v
sc-30m-25 m30 25mm dc 10-30v
sd-30ms-16ls m30 16mm dc 10-30v
sd-30m-25ls m30 25mm dc 10-30v