Đại lý nhà phân phối OMRON

E5C21002M, E5C2-R20G AC200-240 0-100, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C21043G, E5C2-R20G AC200-240 100-200, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C21045C, E5C2-R20G AC200-240 150-300, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C21041M, E5C2-R20G AC200-240 50-150, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C23029B, E5C2-R20J AC100-120 0-200, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C23030F, E5C2-R20J AC100-120 0-300, SCNCA 558.00, 652.86, 1360.13
E5C23031D, E5C2-R20J AC100-120 0-400, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C23035G, E5C2-R20J AC200-240 0-200, SCNCA 471.70, 551.88, 1149.76
E5C23036E, E5C2-R20J AC200-240 0-300, SCNCA 471.70, 551.88, 1149.76
E5C23037C, E5C2-R20J AC200-240 0-400, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C23220A, E5C2-R20J-10 AC100-120 0-100C, SCNCA 723.70, 846.72, 1764.01
E5C21003H, E5C2-R20K AC100-120 0-200, SCNCA 424.09, 496.19, 1033.72
E5C21011R, E5C2-R20K AC100-120 0-300, SCNCA 424.09, 496.19, 1033.72
E5C21013E, E5C2-R20K AC100-120 0-400, SCNCA 424.09, 496.19, 1033.72
E5C21015A, E5C2-R20K AC100-120 0-600, SCNCA 471.70, 551.88, 1149.76
E5C21017H, E5C2-R20K AC100-120 0-800, SCNCA 424.09, 496.19, 1033.72
E5C21020H, E5C2-R20K AC200-240 0-1000, SCNCA 471.70, 551.88, 1149.76
E5C21022D, E5C2-R20K AC200-240 0-1200, SCNCA 424.09, 496.19, 1033.72
E5C21004F, E5C2-R20K AC200-240 0-200, SCNCA 424.09, 496.19, 1033.72
E5C21012G, E5C2-R20K AC200-240 0-300, SCNCA 424.09, 496.19, 1033.72
E5C21014C, E5C2-R20K AC200-240 0-400, SCNCA 424.09, 496.19, 1033.72
E5C21016M, E5C2-R20K AC200-240 0-600, SCNCA 424.09, 496.19, 1033.72
E5C21018F, E5C2-R20K AC200-240 0-800, SCNCA 471.70, 551.88, 1149.76
E5C23255D, E5C2-R20K-106 DC24 0-200, SCNCA 565.20, 661.28, 1377.68
E5C23034R, E5C2-R20L-D AC100-120 0-400, SCNCA 424.09, 496.19, 1033.72
E5C23039M, E5C2-R20L-D AC200-240 0-300, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C23040C, E5C2-R20L-D AC200-240 0-400, SCNCA 471.60, 551.77, 1149.53
E5C21084D, E5C2-R20P-D AC100-120 0-100, SCNCA 480.00, 561.60, 1170.00
E5C23064M, E5C2-R20P-D AC100-120 0-200, SCNCA 471.60, 551.77, 1149.53
E5C23066G, E5C2-R20P-D AC100-120 0-400, SCNCA 525.60, 614.95, 1281.15
E5C23248A, E5C2-R20P-D AC200-240 0-100, SCNCA 471.60, 551.77, 1149.53
E5C23080B, E5C2-R20P-D AC200-240 0-400, SCNCA 471.60, 551.77, 1149.53
E5C23047M, E5C2-R40J AC200-240 0-200, SCNCA 525.53, 614.87, 1280.97
E5C23048R, E5C2-R40J AC200-240 0-300, SCNCA 525.53, 614.87, 1280.97
E5C23049G, E5C2-R40J AC200-240 0-400, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C21056R, E5C2-R40K AC100-120 0-400, SCNCA 525.60, 614.95, 1281.15
E5C21053D, E5C2-R40K AC200-240 0-200, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C21057G, E5C2-R40K AC200-240 0-400, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C21061E, E5C2-R40K AC200-240 0-800, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5C23050M, E5C2-R40L-D AC200-240 0-200, SCNCA 423.60, 495.61, 1032.53
E5CN4467M, E5CN-C1LU AC100-240, SCNCA 931.00, 1089.27, 2269.31
E5CN4472F, E5CN-C1TDU AC/DC24, SCNCA 1195.00, 1398.15, 2912.81
E5CN4457B, E5CN-C1TU AC100-240, SCNCA 930.00, 1088.10, 2266.88
E5CN4423H, E5CN-C203TD-FLK AC/DC24, SCNCA 1029.00, 1203.93, 2508.19
E5CN4452A, E5CN-C203TD-W-FLK AC/DC24, SCNCA 1067.00, 1248.39, 2600.81
E5CN4908F, E5CN-C203T-FLK, AC100-240, SCNCA 1413.00, 1653.21, 3444.19
E5CN4428R, E5CN-C203T-W-FLK AC100-240, SCNCA 1057.00, 1236.69, 2576.44
E5CN4406H, E5CN-C2BL AC100-240, SCNCA 958.00, 1120.86, 2335.13
E5CN4912D, E5CN-C2BT, AC100-240, SCNCA 1074.00, 1256.58, 2617.88
E5CN4420C, E5CN-C2BTD AC/DC24, SCNCA 974.00, 1139.58, 2374.13
E5CN4455F, E5CN-C2BTD-W AC/DC24, SCNCA 1012.00, 1184.04, 2466.75
E5CN4954M, E5CN-C2BT-W AC100-240, SCNCA 1004.00, 1174.68, 2447.25
E5CN4936A, E5CN-C2L AC100-240, SCNCA 848.00, 992.16, 2067.00
E5CN4463G, E5CN-C2LD AC/DC24, SCNCA 857.00, 1002.69, 2088.94
E5CN4470M, E5CN-C2LU AC100-240, SCNCA 946.00, 1106.82, 2305.88
E5CN4974D, E5CN-C2ML-500 AC100-240, SCNCA 1225.00, 1433.25, 2985.94
E5CN8420E, E5CN-C2MLD-500 AC/DC24, SCNCA 1338.00, 1565.46, 3261.38
E5CN4967A, E5CN-C2MT-500 AC100-240, SCNCA 1121.00, 1311.57, 2732.44
E5CN8411F, E5CN-C2MTD-500 AC/DC24, SCNCA 1150.00, 1345.50, 2803.13
E5CN8415R, E5CN-C2MTD-W-500 AC/DC24, SCNCA 942.00, 1102.14, 2296.13
E5CN8405A, E5CN-C2MT-W-500 AC100-240, SCNCA 933.00, 1091.61, 2274.19
E5CN4403C, E5CN-C2PBT AC100-240, SCNCA 1391.00, 1627.47, 3390.56
E5CN4905A, E5CN-C2T, AC100-240, SCNCA 1074.00, 1256.58, 2617.88
E5CN4417C, E5CN-C2TD AC/DC24, SCNCA 1074.00, 1256.58, 2617.88
E5CN4473D, E5CN-C2TDU AC/DC24, SCNCA 1206.00, 1411.02, 2939.63
E5CN4449A, E5CN-C2TD-W AC/DC24, SCNCA 903.00, 1056.51, 2201.06
E5CN4458M, E5CN-C2TU AC100-240, SCNCA 946.00, 1106.82, 2305.88
E5CN4426B, E5CN-C2T-W AC100-240, SCNCA 894.00, 1045.98, 2179.13
E5CN4933G, E5CN-CL AC100-240, SCNCA 817.00, 955.89, 1991.44
E5CN4955H, E5CN-CL-W AC100-240, SCNCA 3531.00, 4131.27, 8606.81
E5CN4971M, E5CN-CML-500 AC100-240, SCNCA 866.00, 1013.22, 2110.88
E5CN4964G, E5CN-CMT-500, AC100-240, SCNCA 1112.00, 1301.04, 2710.50
E5CN8408F, E5CN-CMTD-500 AC/DC24, SCNCA 1112.00, 1301.04, 2710.50
E5CN8402G, E5CN-CMT-W-500 AC100-240, SCNCA 910.00, 1064.70, 2218.13
E5CN4424F, E5CN-CQ203LD-FLK AC/DC24, SCNCA 1057.00, 1236.69, 2576.44
E5CN4945M, E5CN-CQ203L-FLK AC100-240, SCNCA 1048.00, 1226.16, 2554.50
E5CN4444M, E5CN-CQ203TD-FLK AC/DC24, SCNCA 1790.00, 2094.30, 4363.13
E5CN4920E, E5CN-CQ203T-FLK AC100-240, SCNCA 1583.00, 1852.11, 3858.56
E5CN4410F, E5CN-CQ2BL AC100-240, SCNCA 979.00, 1145.43, 2386.31
E5CN4918C, E5CN-CQ2BT AC100-240, SCNCA 987.00, 1154.79, 2405.81
E5CN4411D, E5CN-CQ2BTD AC/DC24, SCNCA 995.00, 1164.15, 2425.31
E5CN4926D, E5CN-CQ2HHT AC100-240, SCNCA 1106.00, 1294.02, 2695.88
E5CN4923M, E5CN-CQ2HT AC100-240, SCNCA 1066.00, 1247.22, 2598.38
E5CN4439D, E5CN-CQ2HT-W AC100-240, SCNCA 1104.00, 1291.68, 2691.00
E5CN4902G, E5CN-CT, AC100-240, SCNCA 1055.00, 1234.35, 2571.56
E5CN4414R, E5CN-CTD AC/DC24, SCNCA 841.00, 983.97, 2049.94
E5CN4471H, E5CN-CTDU AC/DC24, SCNCA 1183.00, 1384.11, 2883.56
E5CN4456D, E5CN-CTU AC100-240, SCNCA 919.00, 1075.23, 2240.06
E5CN4425D, E5CN-CT-W AC100-240, SCNCA 863.00, 1009.71, 2103.56
E5CN7302E, E5CN-HC2 AC100-240, SCNCA 1311.00, 1533.87, 3195.56
E5CN7337H, E5CN-HC201D-FLK AC/DC24, SCNCA 1507.00, 1763.19, 3673.31
E5CN7310F, E5CN-HC201-FLK AC100-240, SCNCA 1496.00, 1750.32, 3646.50
E5CN7362R, E5CN-HC201-W-FLK AC100-240, SCNCA 1539.00, 1800.63, 3751.31
E5CN7341F, E5CN-HC203D-FLK AC/DC24, SCNCA 1523.00, 1781.91, 3712.31
E5CN7314R, E5CN-HC203-FLK AC100-240, SCNCA 1512.00, 1769.04, 3685.50
E5CN7365C, E5CN-HC203-W-FLK AC100-240, SCNCA 1555.00, 1819.35, 3790.31
E5CN7306H, E5CN-HC2B AC100-240, SCNCA 1446.00, 1691.82, 3524.63
E5CN7333E, E5CN-HC2BD AC/DC24, SCNCA 1456.00, 1703.52, 3549.00
E5CN7324F, E5CN-HC2BF AC100-240, SCNCA 1990.00, 2328.30, 4850.63
E5CN7351C, E5CN-HC2BFD AC/DC24, SCNCA 2001.00, 2341.17, 4877.44