Allen Bradley 284E-FVD4P0Z-10-CR-EMI

DeviceNet Network Communication

IP67/NEMA Type 4 with conduit entrance, Volts per Hertz (SVP) torque performance, Up to 480V AC

Điện áp đầu vào 3-Phase kW Rating 3-Phase Hp Rating Dòng điện ra [A] 24V DC
Control Voltage
120V AC
Control Voltage
240V AC
Control Voltage
Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Cat. No.⋆
200…240V, 50/60 Hz
3-Phase
0.4 0.5 2.3 284D-FHB2P3Z-10-CR 284D-FHB2P3D-10-CR 284D-FHB2P3B-10-CR
0.75 1 4.5 284D-FHB4P5Z-10-CR 284D-FHB4P5D-10-CR 284D-FHB4P5B-10-CR
1.5 2 7.6 284D-FHB7P6Z-25-CR 284D-FHB7P6D-25-CR 284D-FHB7P6B-25-CR
380…480V, 50/60 Hz
3-Phase
0.4 0.5 1.4 284D-FHD1P4Z-10-CR 284D-FHD1P4D-10-CR 284D-FHD1P4B-10-CR
0.75 1 2.3 284D-FHD2P3Z-10-CR 284D-FHD2P3D-10-CR 284D-FHD2P3B-10-CR
1.5 2 4 284D-FHD4P0Z-10-CR 284D-FHD4P0D-10-CR 284D-FHD4P0B-10-CR
2.2 3 6 284D-FHD6P0Z-25-CR 284D-FHD6P0D-25-CR 284D-FHD6P0B-25-CR
3 5 7.6 284D-FHD7P6Z-25-CR 284D-FHD7P6D-25-CR 284D-FHD7P6B-25-CR