Nhà phân phối ASK

Order No. Type/Specifications
R403-604 OPG-AT-R1/4-60X0.25MPa
R403-606 OPG-AT-R1/4-60X0.6MPa
R403-607 OPG-AT-R1/4-60X1MPa
R403-608 OPG-AT-R1/4-60X1.6MPa
R403-609 OPG-AT-R1/4-60X2.5MPa
R403-610 OPG-AT-R1/4-60X4MPa
R403-611 OPG-AT-R1/4-60X6MPa
R403-612 OPG-AT-R1/4-60X10MPa
R403-613 OPG-AT-R1/4-60X16MPa
R403-614 OPG-AT-R1/4-60X25MPa
R403-615 OPG-AT-R1/4-60X40MPa
R403-616 OPG-AT-R1/4-60X60MPa
R403-617 OPG-AT-R1/4-60X100MPa
Order No. Type/Specifications
G171-107 OPG-DT-R1/4-39X1MPa-S
G171-109 OPG-DT-R1/4-39X2.5MPa-S
G171-110 OPG-DT-R1/4-39X4MPa-S
G171-111 OPG-DT-R1/4-39X6MPa-S
G171-112 OPG-DT-R1/4-39X10MPa-S
G171-113 OPG-DT-R1/4-39X16MPa-S
G171-114 OPG-DT-R1/4-39X25MPa-S
G171-115 OPG-DT-R1/4-39X40MPa-S

đại lý ask | đồng hồ đo áp suất ask | cảm biến áp suất ask